ﻋﻤﻞ آﻣﺪن ﻗﯿﺮ‬‬
پیغام مدیر :
با سلام خدمت شما بازديدكننده گرامي ، خوش آمدید به سایت من . لطفا براي هرچه بهتر شدن مطالب اين وب سایت ، ما را از نظرات و پيشنهادات خود آگاه سازيد و به ما را در بهتر شدن كيفيت مطالب ياري کنید.
ﻋﻤﻞ آﻣﺪن ﻗﯿﺮ‬‬
نوشته شده در
بازدید : 413
نویسنده : سیروس زرگوش

ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﻫﺮ اﻧﺪازه دﻣﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻤﺘﺮ، ﻫﻮا ﺳﺮدﺗﺮ و رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ زﯾﺎدﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﺮﻋﺖ ﮔﯿﺮش ﮐﻨﺪﺗﺮ و زﻣـﺎن آن ﻃـﻮﻻﻧﯽﺗـﺮ‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.‬‬‬‬
‫2-4-6- ﻗﯿﺮاﺑﻪﻫﺎ‬‬
‫ﺳﻔﺖ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﯿﺮﻫﺎ و ﻇﻬﻮر ﺧﺎﺻﯿﺖ ﭼﺴـﺒﻨﺪﮔﯽ ﮐﺎﻣـﻞ در آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﻧـﻮع ﻗﯿﺮاﺑـﻪ، ﺗﺒﺨﯿـﺮ آب ﻣﻮﺟـﻮد در آن، درﺻـﺪ ﺟـﺬب آب‬ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎ و ﻓﺸﺎر ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮط آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ (ﻏﻠﻈﺖ و ﺗﺮاﻓﯿﮏ)، ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد. در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺗﺒﺨﯿـﺮ آب و‬ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪن ﮐﺎﻣﻞ ﻗﯿﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺳﺮﯾﻊ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﻫﻮای ﺳﺮد، رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ زﯾﺎد، ﯾﺎ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﺨﺶ ﻗﯿﺮ، ﻣﺎﻧﻊ‬ ‫ﺳﻔﺖ ﺷﺪن ﺳﺮﯾﻊ و ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻗﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد. ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮی ﺑﺮای ﻗﯿﺮﻫﺎی آﻧﯿﻮﻧﯿﮏ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﺮﻫﺎی ﮐﺎﺗﯿﻮﻧﯿﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.‬ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﯿﻨﻪ، ﻫﻤﻮاره ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑـﺮای آﺳـﻔﺎﻟﺖ ﺳـﺮد ﻓﻘـﻂ‬ ‫ﻣﯽﺗﻮان از ﻗﯿﺮﻫﺎی ﮐﻨﺪﺷﮑﻦ و دﯾﺮﺷﮑﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.‬‬‬‬
 
‫درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻗﯿﺮ‬‬

‫ﻣﺤﺪودهﻫﺎی ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﺋﯿﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻗﯿﺮﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ در آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد، ﺑﺮﺣﺴﺐ اﯾﻨﮑﻪ آﺳﻔﺎﻟﺖ از اﻧﻮاع ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪای و ﯾﺎ ﻣﺨﻠﻮط در‬ ﻣﺤﻞ ﺑﺎﺷﺪ، در ﺟﺪول زیر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻨﻤﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. از اﯾﻦ ﺟﺪول ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﻠﻮط، ﮐـﺎرآﺋﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ در‬ ‫ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻔﺎوت اﺟﺮای ﮐﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.‬‬‬


‫راﻫﻨﻤﺎی درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻗﯿﺮﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد‬‬

ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﻫﺮ اﻧﺪازه دﻣﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻤﺘﺮ، ﻫﻮا ﺳﺮدﺗﺮ و رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ زﯾﺎدﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﺮﻋﺖ ﮔﯿﺮش ﮐﻨﺪﺗﺮ و زﻣـﺎن آن ﻃـﻮﻻﻧﯽﺗـﺮ‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.‬‬‬‬ ‫2-4-6- ﻗﯿﺮاﺑﻪﻫﺎ‬‬ ‫ﺳﻔﺖ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﯿﺮﻫﺎ و ﻇﻬﻮر ﺧﺎﺻﯿﺖ ﭼﺴـﺒﻨﺪﮔﯽ ﮐﺎﻣـﻞ در آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﻧـﻮع ﻗﯿﺮاﺑـﻪ، ﺗﺒﺨﯿـﺮ آب ﻣﻮﺟـﻮد در آن، درﺻـﺪ ﺟـﺬب آب‬ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎ و ﻓﺸﺎر ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮط آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ (ﻏﻠﻈﺖ و ﺗﺮاﻓﯿﮏ)، ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد. در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺗﺒﺨﯿـﺮ آب و‬ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪن ﮐﺎﻣﻞ ﻗﯿﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺳﺮﯾﻊ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﻫﻮای ﺳﺮد، رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ زﯾﺎد، ﯾﺎ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﺨﺶ ﻗﯿﺮ، ﻣﺎﻧﻊ‬ ‫ﺳﻔﺖ ﺷﺪن ﺳﺮﯾﻊ و ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻗﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد. ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮی ﺑﺮای ﻗﯿﺮﻫﺎی آﻧﯿﻮﻧﯿﮏ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﺮﻫﺎی ﮐﺎﺗﯿﻮﻧﯿﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.‬ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﯿﻨﻪ، ﻫﻤﻮاره ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑـﺮای آﺳـﻔﺎﻟﺖ ﺳـﺮد ﻓﻘـﻂ‬ ‫ﻣﯽﺗﻮان از ﻗﯿﺮﻫﺎی ﮐﻨﺪﺷﮑﻦ و دﯾﺮﺷﮑﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.‬‬‬‬   ‫درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻗﯿﺮ‬‬  ‫ﻣﺤﺪودهﻫﺎی ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﺋﯿﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻗﯿﺮﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ در آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد، ﺑﺮﺣﺴﺐ اﯾﻨﮑﻪ آﺳﻔﺎﻟﺖ از اﻧﻮاع ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪای و ﯾﺎ ﻣﺨﻠﻮط در‬ ﻣﺤﻞ ﺑﺎﺷﺪ، در ﺟﺪول زیر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻨﻤﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. از اﯾﻦ ﺟﺪول ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﻠﻮط، ﮐـﺎرآﺋﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ در‬ ‫ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻔﺎوت اﺟﺮای ﮐﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.‬‬‬ ‬  ‫راﻫﻨﻤﺎی درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻗﯿﺮﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد‬‬ روسازی   ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺟﺪول :‬ ‫1- ﻓﻘﻂ ﺑﺮای آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد ﮐﻪ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.‬‬ ‫2- ﭼﻮن ﻧﻘﻄﻪ اﺷﺘﻌﺎل ﻗﯿﺮﻫﺎی ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻌﻤﻮﻻ از 27 ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ 107 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﮔﺮم ﮐﺮدن ﻗﯿﺮﻫﺎی ﻣﺤﻠﻮل ﮐﻠﯿﻪ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ و‬ ‫اﺣﺘﯿﺎطﻫﺎی ﻻزم رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد.‬‬‬ ‫3- درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺨﻠﻮط آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد ﺑﻌﺪ از اﺧﺘﻼط ﻗﯿﺮ و ﻣﺼﺎﻟﺢ‬‬ ‫4- ﻣﻌﺮف ﺣﺪاﻗﻞ درﺟﻪ ﺣﺮارت اﺳﺖ، ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻗﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دود آﺑﯽ رﻧﮓ از آن ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ ﻧﺸﻮد.‬‬
روسازی


ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺟﺪول :‬
‫1- ﻓﻘﻂ ﺑﺮای آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد ﮐﻪ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.‬‬
‫2- ﭼﻮن ﻧﻘﻄﻪ اﺷﺘﻌﺎل ﻗﯿﺮﻫﺎی ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻌﻤﻮﻻ از 27 ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ 107 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﮔﺮم ﮐﺮدن ﻗﯿﺮﻫﺎی ﻣﺤﻠﻮل ﮐﻠﯿﻪ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ و‬ ‫اﺣﺘﯿﺎطﻫﺎی ﻻزم رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد.‬‬‬
‫3- درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺨﻠﻮط آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد ﺑﻌﺪ از اﺧﺘﻼط ﻗﯿﺮ و ﻣﺼﺎﻟﺢ‬‬
‫4- ﻣﻌﺮف ﺣﺪاﻗﻞ درﺟﻪ ﺣﺮارت اﺳﺖ، ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻗﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دود آﺑﯽ رﻧﮓ از آن ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ ﻧﺸﻮد.‬‬:: برچسب‌ها: قیر , قیرهای محلول , قیرهای زود گیر , آسفالت سرد , کارخانه ,مطالب مرتبط با این پست
.می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: